Evaristo G. Ciganda


 Red Global de Aprendizajes

 
2016
 
 
1º Desafío 
2º A
 
 
4º A - 5º A - 5º B
 
 
Inicial 4 y 5  - 3º A y B
 
 
 
4º B - 6º A y B
 
 
 
 
 
 
 
2015
DESAFÍO: ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE
 
2º A
 
2º B
 
5º A y B, 6º  A y B
 
 
DESAFÍO: CONTAMINACIÓN ELECTRÓNICA
 
 
1ºA
 
 
1ºB
 
2º A
 
2º B
 
3º A Y B
 
4ºB
 
5º A Y B, 6º A Y B